top of page

'Rwy'n derbyn ac yn deall nad yw'r Cwmni na'i Swyddogion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, damwain neu niwed iddo/i yn ystod ymarfer neu gêmau ble bynnag eu cynhelir. Rwy'n cytuno i gadw at reolau a phenderfyniadau CRICC CAERDYDD CYF

Rwyn cadarnhau fod yr aelod yn mynychu ysgol Gymraeg ei hiaith, yn dysgu Cymraeg neu'n medru siarad Cymraeg.

 

Yr wyf wedi datgelu gyflwr meddygol sy`n effeithio ar ei g/allu i chwarae rygbi'n ddiogel .

Rwy’n cadarnhau y bydd yr aelod ac unrhyw un sy’n gysylltiedig â’r aelod yn cydymffurfio â chod ymddygiad URC:  

 

Cod ymddygiad URC

I would like my child to join CRICC CAERDYDD CYF . I accept and understand that neither the company nor its officials can accept responsibility for any loss, accident or injury to my child however caused during training or in matches wherever played. I agree to abide by the rules and decisions of CRICC CAERDYDD CYF.

The member is attending a Welsh medium school, learning Welsh or is Welsh speaking.

I confirm that I have disclosed any medical condition that may affect his / her ability to play rugby safely. 

I confirm that the member and anyone associated with the member will comply with the WRU code of conduct: 

 

WRU code of conduct

bottom of page