top of page

Amdanom Ni

Ethos

Mae CRICC yn darparu awyrgylch groesawgar i blant Caerdydd ddysgu a chwarae rygbi trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn annog rygbi agored, rhedegog fel rhan greiddiol o ethos y clwb.

Rydym yn darparu amgylchedd i blant a rhieni fel ei gilydd gymryd rhan mewn datblygu rygbi ym mhob grŵp blwyddyn yn Llwybr Chwareuwyr URC, o dan 6 hyd at lefel Dan-16.

Y cyflwyniad cyntaf i rygbi yw Rygbi TAG, gyda gwahanol agweddau eraill o'r gêm fel taclo a darnau gosod yna'n cael eu cyflwyno'n raddol wrth i bob tymor fynd rhagddo.

Mae merched a bechgyn yn chwarae gyda'i gilydd tan ddiwedd tymor y tîm dan-13. Mae’r daith chwarae wedyn yn parhau naill ai drwy dimau grŵp oedran CRICC tan dan 16 oed, ac yna’r timau Ieuenctid a Hŷn i’r Cwins. Mae'r Cwins hefyd yn cynnig cyfleoedd i chwarae rygbi hŷn i ferched ar lefel gystadleuol uchel.

 

Rydym wedi ymrwymo i bolisi URC o sicrhau bod pob chwaraewr ar gyfer grwpiau oedran iau yn chwarae o leiaf hanner yn ystod gemau i feithrin eu datblygiad. Rydym hefyd yn credu’n gryf yn yr egwyddor o annog agwedd at y gêm sy’n hwyl i’w chwarae, yn bleserus ac yn ysgogol i hyfforddi, yn ddifyr i’w gwylio, ac yn hyrwyddo rygbi rhedeg agored.

Hanes

Sefydlwyd CRICC Caerdydd yn swyddogol yn 1990 i ddarparu gwersi rygbi a phrofiadau i blant Caerdydd a’r cyffiniau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gwreiddiau’r clwb fodd bynnag yn mynd yn ôl i’r 1980au, yn chwarae’n gyntaf ar Gaeau Llandaf ac yna yn Ysgol Isaf Glantaf (Plasmawr erbyn hyn), cyn dod o hyd i’w gartref presennol ar Faes Diamond.

 

Ers ei sefydlu rydym wedi tyfu  blwyddyn ar ôl blwyddyn, gan helpu i feithrin cyfeillgarwch gydol oes yn ogystal â darparu’r profiadau rygbi cyntaf i rai cyn-chwaraewyr nodedig.

 

“Chwaraeodd CRICC ran enfawr yn fy ngyrfa ac rwy’n dragwyddol ddiolchgar am hynny. Dysgodd CRICC ddisgyblaeth a gwerthoedd rygbi i mi yn ifanc, gwerthoedd sydd gennyf hyd heddiw ar y cae ac oddi arno. Rwy’n ddiolchgar iawn am fy amser yn CRICC a’r cyfan a roddodd i mi fel bachgen ifanc.” -
Jamie Roberts

Jamie Roberts (CRICC, Gleision Caerdydd, Racing 92, Prifysgol Caergrawnt, Harlequins, Caerfaddon, Cymru, Llewod Prydain
ac Iwerddon)

Mae CRICC yn darparu’r holl adrannau rygbi mini ac iau sy’n chwarae ar Faes Diamond , sydd hefyd yn gartref i Glwb Rygbi Harlequins Caerdydd – a elwid yn wreiddiol yn Gyn Fechgyn Ysgol Uwchradd Caerdydd – ond sydd bellach yn cael ei adnabod yn ehangach fel Cwins Caerdydd.

 

Yn cael ei adnabod yn wreiddiol fel Cae Elyn, mae Cwins Caerdydd wedi bod yn berchen ar ei gaeau chwarae ei hun ers 1962, pan brynwyd y tir presennol oddi wrth hen glwb Chwaraeon Cwmni Tunplat Melin Griffith.

 

Cyfleusterau a Chysylltiadau Clwb

Mae gan y clwb fynediad i ystod o gyfleusterau ar gyfer chwarae a gweithgareddau cymdeithasol, gyda'i gampfa ei hun, ystafelloedd newid, tri chae, llifoleuadau, yn ogystal â thri bar a chyfleusterau arlwyo yn y clwb. Mae gan CRICC hefyd ei siop ei hun ar y maes, sy'n darparu esgidiau ail law a pheth offer i'w aelodau yn ôl yr angen.

 

Gan ddenu ein haelodau yn bennaf o ysgolion cyfrwng Cymraeg y ddinas, mae CRICC yn rhoi cyfle i ddisgyblion cynradd gymysgu gyda phlant eraill cyn yr ysgol uwchradd. Ar hyn o bryd mae 17 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg ar draws Caerdydd, o gymharu â dim ond 4 pan sefydlwyd CRICC am y tro cyntaf.

 

Cymraeg yw iaith swyddogol CRICC Caerdydd, gyda Phrif Hyfforddwyr yn ddelfrydol yn gallu hyfforddi yn Gymraeg - ond rydym yn ymdrechu i ddarparu cyfathrebu dwyieithog gyda’n holl rieni, ac yn croesawu cefnogaeth mewn ystod eang o rolau – gan gynnwys Rheoli Tîm, trefnu gweithgareddau cymdeithasol, teithiau a thwrnameintiau, arlwyo, nawdd a marchnata. Siaradwch ag unrhyw un o wirfoddolwyr CRICC Caerdydd os ydych chi'n meddwl y gallwch chi gyfrannu mewn unrhyw ffordd!

bottom of page