top of page

Lleoliad

CRICC Caerdydd 

Maes Diamond 
Forest Farm Road
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd, CF14 7JN

 

Clwb: 02920 693 552

Gwybodaeth

Cysylltiadau

Cadeirydd / Chairman
Eirian Davies
Secretary
Membership Secretary
Huw Jones
Trysorydd/Treasurer
Dafydd Hampson-Jones
Gemau /Fixtures Secretary
Rebecca Williams
Safeguarding Officer
Rebeca Newis
Social Secretary
Aelodaeth
Lowri Powell
Webmaster
Aled Jones

Taliadau Tanysgrifio y Clwb

Mae CRICC yn defnyddio gwasanaeth Payzip ar-lein ar gyfer casglu taliadau tanysgrifio Clwb.

 

Mae'r dull hwn yn gofyn am lai o waith gweinyddol ac yn osgoi'r angen i dderbyn arian parod neu sieciau.

 

Bydd y Clwb yn e-bostio anfoneb blynyddol ar, neu ychydig cyn, dechrau y tymor newydd at riant/gwarcheidwad enwebedig. Ar ôl derbyn yr anfoneb trwy Payzip, gellir talu'n electronig trwy'r anfoneb.

 

Mae'r Clwb yn cynnig ffi tanysgrifio is i frodyr a chwiorydd. Bydd yr anfoneb yn amlygu faint fydd yn cael ei godi ar y brawd neu chwaer cyntaf a'r tâl ar gyfer brodyr a chwiorydd dilynol. Sylwch y bydd pob brawd neu chwaer yn derbyn anfoneb am y swm llawn, fodd bynnag dylai rhieni dalu'r swm llawn ar gyfer eu plentyn hynaf a'r swm gostyngol ar gyfer brodyr a chwiorydd dilynol. Bydd CRICC yn nodi'r anfonebau sydd heb eu talu'n llawn, yn croeswirio ein cofnodion mai brawd neu chwaer yw hwn ac yna'n gosod credyd yn erbyn yr anfoneb i ddangos bod y swm cywir wedi'i dalu.

 

All y rhai sy'n cael trafferth talu godi hyn gyda hyfforddwr tîm eich plentyn os gwelwch yn dda.

Côd Ymddygiad Chwaraewyr

 • Cyrrhaeddwch ar gyfer hyfforddiant a gemau mewn da bryd.

 • Trowch i fyny gyda'r cit cywir ar gyfer y gweithgaredd.

 • Cynheswch ac oerwch i lawr yn iawn bob amser.

 • Chwaraewch er mwyn cael hwyl a mwynhad – nid i blesio eich rhieni a/neu hyfforddwyr.

 • Cofiwch fod pob chwaraewr yn dod a rhywbeth gwerthfawr a gwahanol i’r tîm – mae pawb yn gyfartal yn y tîm.

 • Parchwch pobl eraill a thrin pawb gyda'r un parch a thegwch.

 • Dylid trin eraill fel yr hoffech chi gael eich trin.

 • Peidiwch â dadlau gyda swyddogion y gêm a/neu'r hyfforddwyr.

 • Byddwch yn gamp dda – ennill gyda gwyleidd-dra, colli gydag urddas. Diolchwch bob amser i wrthwynebwyr a swyddogion
  ar ôl cystadlu.

 • Adnabyddwcyh a chymeradwywch chwarae da.

 • Cydweithiwch gyda hyfforddwyr, cyd-chwaraewyr a gwrthwynebwyr.

 • Meddyliwch am wella eich sgiliau ar ôl hyfforddi a chystadlu.

 • Rhowch wybod i'r hyfforddwyr am unrhyw anafiadau sydd gennych.

 • Rhowch wybod i'r hyfforddwyr os oes angen i chi adael yn gynnar.

 • Rhaid parchu gwahaniaethau mewn systemau rhyw, anabledd, diwylliant, hil a chred grefyddol dysgu a chwarae yn ôl y rheolau.

 • Rhaid dangos amynedd a gweithredu gydag urddas tuag at eraill bob amser.

 • Rydych chi'n ymwybodol o'ch lles eich hun a lles eraill - peidiwch â gweithredu'n anghyfrifol nac yn anghyfreithlon.

 • Dylech chi gymryd yr amser i ddiolch i'r bobl hynny sy'n eich helpu - teulu, hyfforddwyr neu'n gyd-chwaraewyr

bottom of page